Публічний договір
надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови


Цей Договір (оферта), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»). Договір є офіційною публічною пропозицією ФОП в особі Гоч І.В. і укладається на наступних умовах:

1. Загальні положення

1.1. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідності правоздатністю та дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, достатніми для укладення та виконання Договору
1.2. Чинна редакція Договору завжди розміщена на офіційному веб-сайті Надавача послуг englishpower.org і в обов'язковому порядку надається для ознайомлення Замовнику послуг до моменту здійснення ним акцепту умов Договору.
1.3. Укладення цього Договору здійснюється шляхом здійснення дій, зазначеним в пункті 1.4 Договору.
1.4. Для акцепту Договору Замовник здійснює наступні дії:
1.4.1. Здійснює ознайомлення з текстом Договору;
1.4.2. Ознайомлюється з умовами навчання у Надавача послуг;
1.4.3. Заповнює реєстраційну форму і підтверджує згоду з умовами Договору;
1.4.4. Здійснює оплату послуг у відповідності до обраного курсу та обраної групи навчання, про які йде мова в пункті 6 цього Договору.


2. Визначення термінів

Замовник освітніх послуг – фізична особа, що досягла 18-річного віку, яка має повну цивільну дієздатність, ознайомлена з умовами цього Договору, зробила акцепт його умов, і яка є батьком, матір'ю або законним представником Отримувача послуг, який буде отримувати освітні послуги відповідно до обраного ним переліку.
Надавач освітніх послуг – ФОП Гоч І.В.
Отримувач освітніх послуг – фізична особа будь-якого віку та статі (діти, підлітки), для задоволення потреб яких Надавачем освітніх послуг надаються Освітні послуги.
Сторона та Сторони – Замовник освітніх послуг та Надавач освітніх послуг спільно та окремо.

3. Предмет договору

3.1. Надання послуг допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

4. Характеристика послуг

4.1. Згідно з цим Договором, Виконавець надає Замовнику наступні послуги: групові заняття (до 8 дітей) з англійської мови за програмою курсу.
4.2. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.
4.3. Початком навчання є перше заняття за розкладом групи або дата приєднання до групи, що вже розпочала навчання, а закінченням – останнє заняття за розкладом групи.
4.4. Кількість занять визначається розкладом.

5. Права та обов'язки Сторін

5.1. Обов'язки Надавача послуг:
5.1.1. Надавач послуг зобов'язується надати якісно та в повному обсязі освітні послуги, пов'язані з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.

5.2. Права Надавача послуг:
5.2.1. Надавач послуг має право не переводити Отримувача на наступний рівень, якщо рівень його знань не відповідає вимогам навчальної Програми.
5.2.2. Отримувач послуги навчається під час програми у групі, яка відповідає його віку та рівню. Якщо рівень володіння англійською не комфортний для навчання у запропонованій групі, Виконавець має право перевести дитину в іншу вікову чи рівневу групу.
5.2.3. Надавач послуг має право не допустити до занять Отримувача, якщо він з'являється на заняття з симптомами хвороб, які можуть передаватися повітряно-крапельним чи контактним шляхом.
5.2.4. Надавач послуг має право розірвати договір достроково, або відмовити в подальшому укладанні договору, повідомивши про це Замовника письмовою Заявою, під час дії договору, або при наступному зверненні, якщо Отримувач чи Замовник послуги своїми діями заважають навчальному процесу інших учнів, порушують соціально прийнятні норми поведінки, зокрема підвищення голосу. В такому випадку Надавач послуг зобов'язаний повернути 50% залишку коштів.

5.3. Обов'язки Отримувача чи Замовника:
5.3.1. У повному обсязі й у терміни, визначені Договором, вносити плату за Послуги, що надаються.
5.3.2. Дотримуватись та забезпечувати дотримання Правил поведінки під час отримання послуг.
5.3.3. Повідомити Надавача послуг про особливості здоров'я Отримувача.

5.4. Права Отримувача чи Замовника:

5.4. Якщо Отримувач не вийшов на зв'язок / не з'явився на додаткові заняття в узгоджений час та не скасував реєстрацію (за 4 год до заняття), то таке заняття вважається відпрацьованим.

6. Порядок розрахунків

6.1. Замовник сплачує завдаток у розмірі 3 900,00 грн. для гарантування місця в обраній групі. Після внесення завдатку за Замовником закріплюється одне місце у визначеній та узгодженій із Замовником групі (розклад групи надходить у смс). Якщо до початку занять чи після першого пробного заняття Замовник бажає розірвати Договір – Виконавець повертає всю суму завдатку за мінусом 500 грн. (сто грн.) за консультаційні послуги.
6.2. Решту суми за освітні послуги та матеріали сплачуються Замовником не пізніше 2-го заняття після приєднання до курсу. В іншому випадку, вартість послуг збільшується на 5%.
6.3. Загальна вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання.
6.4. Вартість навчальних матеріалів (не входить у вартість освітніх послуг) та оплачується додатково.
6.5. Оплата послуг вважається дійсною після надсилання або пред'явлення Замовником документу, що підтверджує оплату та суму.
6.6. Якщо Замовник бажає припинити навчання дитини достроково (але не пізніше, ніж за 8 занять до кінця курсу), Виконавець зобов'язується надати один з видів компенсації: повернути 50% залишку коштів або заморозити 100% залишку коштів з можливістю розморозки впродовж одного року
6.7. Датою припинення навчання вважається дата подання адміністратору письмової Заяви.

7. Відповідальність Сторін

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх обов'язків по Договору, Сторони несуть відповідальність з урахуванням умов цього Договору.
7.2. Замовник зобов'язується вказувати достовірні дані при реєстрації.
7.3. Надавач послуг не несе відповідальності за недостовірні та неповні дані, що надані Замовником.
7.4. Надавач послуг звільняється від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань, передбачених цим Договором, якщо невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за Договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
7.5. Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу Сторону про настання цих обставини без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин і про їх можливі наслідки.
7.6. Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
7.7. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Замовника від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Надавача послуг від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Замовником оплати.
7.8. У разі, якщо дія форс-мажорних обставин триває більше 60-и днів, кожна із Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору, шляхом направлення письмового повідомлення.

8. Права інтелектуальної власності

8.1. З урахуванням положень цього Договору, Цивільного кодексу України, Законів України «Про авторське право та суміжні права», «Про інформацію», Сторони домовилися, що: - усі навчальні матеріали, що використовуватимуться з метою виконання даного Договору, охороняються авторським правом; - на всі об'єкти інтелектуальної власності, надані під час реалізації цього Договору Виконавцем, всі та будь-які виключні майнові права, в тому числі зазначені в статті 424 Цивільного кодексу України, на об'єкти інтелектуальної власності (авторського права) з моменту створення таких об'єктів у повному обсязі належать Надавачу послуг.
8.2. Замовник має право використовувати матеріали виключно для цілей виконання цього Договору. При цьому, майнові права інтелектуальної власності на навчальні матеріали залишаються у Виконавця. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитись як передача Надавачем послуг будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів в цілях інших, ніж визначені Договором.

9. Порядок вирішення спорів

9.1. У разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони будуть вживати всіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до суду відповідної юрисдикції згідно з чинним законодавством України.

10. Термін дії Договору

10.1 Цей Договір набуває чинності з моменту його опублікування та діє до моменту виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань.
10.2. Договір вважається укладеним між Сторонами з дня подання Заявки на отримання послуг із вивчення англійської мови.
10.3. Цей Договір може бути розірваний достроково у випадку:
- невиконання Замовником своїх обов'язків за цим Договором, у тому числі у випадку порушення строків оплати;
- порушення Замовником правил внутрішнього розпорядку Надавача послуг;
- відмови Замовника отримувати послуги.
У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Замовником платежі за цим Договором не повертаються.
10.4. Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням суду.

11. Заключні положення

11.1. Цей Договір є договором приєднання.
11.2. Надавач освітніх послуг може залучати третіх осіб до виконання своїх обов'язків за цим Договором.
11.3. Транспортування дітей на виїзні екскурсії Надавач послуг може проводити одним із наступних видів транспорту: громадський, автобус на замовлення, таксі.
11.4. У випадку, якщо Замовник не заперечує відео- та фотозйомку дитини Замовника (під час заповнення анкети або в іншій письмовій формі), Надавач послуг залишає за собою право проводити відео-, фото- зйомку навчального та розважального процесу за участю Отримувача послуг та використовувати відзнятий матеріал в рекламних компаніях, соціальних мережах та на власному сайті в межах, що не порушують чинне законодавство України та загальноприйняті соціальні норми. У разі, якщо Замовник заперечує проти відео- та фотозйомки дитини Замовника, Замовник інформує письмово про цей факт Надавача послуг особисто або адміністратора Надавача послуг.
11.5. Надавач послуг не несе відповідальності за особисті речі Замовника та Отримувача послуги і не несе відповідальності за Отримувача послуг за межами навчальної аудиторії, а також до та після закінчення її заняття чи програми, крім випадків виїзних екскурсій.
11.6. Надавач освітніх послуг має право вносити зміни й доповнення до Договору шляхом розміщення редакції Договору на своїй сторінці в мережі Інтернет з обов'язковим повідомленням про це Замовника, якщо на момент внесення таких змін та доповнень між Замовником та Надавачем послуг вже укладено Договір.
11.7. Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невід'ємну частину.
11.8. Замовник освітніх послуг надає свою згоду на обробку своїх персональних даних (у тому числі: збір, зберігання, систематизація, зміна, видалення, використання, поширення, знеособлення, блокування), а також надає право на включення своїх персональних даних до бази слухачів (студентів) шляхом укладення цього Договору.

12.Реквізити надавача освітніх послуг

ФОП Гоч Інна Вікторівна
Телефон: (068) 288-54-28
Електронна адреса для комунікації: powerprograminfo@gmail.com

ДОДАТОК № 1
до публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови

Цей Додаток № 1 до Договору (оферти), адресований фізичним особам, які постійно або тимчасово проживають на території України та своїми діями виявили намір приєднатися до цього Договору (надалі – «Замовник»):

1. Надавач послуг надає послуги допоміжної освіти, пов'язаних з підвищенням рівня володіння англійською мовою, в порядку та на умовах, визначених цим Договором.
2. Характеристика послуг: групові заняття з англійської мови за програмою курсу, розробленого школою English Power Program в особі ФОП Гоч ІюВю ».
3. Замовник обирає один або декілька курсів та навчається за запропонованим графіком занять.
4. Вартість послуг визначається індивідуально та залежить від обраного курсу навчання і наявних знижок в Отримувача послуг.
5. Вартість послуг, що сплачуються із затримкою (після 3-го заняття) збільшується на 5%.
6. Інші умови Публічного договору надання послуг допоміжної освіти із вивчення англійської мови, не зазначені у цьому Додатку, залишаються без змін.
7. Цей Додаток набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до моменту закінчення навчання в обраній групі, а у частині фінансових розрахунків - до повної оплати.
8. Цей Додаток складено у двох оригінальних примірниках, що мають рівну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

9. Реквізити надавача освітніх послуг:

ФОП Гоч Інна Вікторівна
Телефон: (068) 288-54-28
Електронна адреса для комунікації: powerprograminfo@gmail.com

Made on
Tilda